KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

Lượt xem: 144

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-PGDĐT ngày 16/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ .Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3;

Nay trường mầm non Tuổi Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể CBGV-NV về ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), từ đó hướng mọi người có hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến tới xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

 1. Yêu cầu

- Tăng cường sự tham gia phối hợp giữa các đoàn thể trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc phải mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, với các nội dung, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp.

 1. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 2. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”.
 3. Các khẩu hiệu chính:

- Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

Các thông điệp khác phù hợp với chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với lĩnh vực giáo dục và các ngày kỷ niệm trong tháng 3.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3

 1. Nội dung và hình thức
 2. a) Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng

- Nội dung tuyên truyền:

+ Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân ngày Quốc tế  Hạnh phúc 20 tháng 3.

+ Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

+ Tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh do virut Covid -19 gây ra.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên Đài Phát thanh, trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của các trường trực thuộc.

 1. b) Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.
 2. Thời gian thực hiện

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc tập trung cao điểm từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2020.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng ngân sách hoạt động của đơn vị, để đảm bảo triển khai các nội dung của kế hoạch đạt hiệu quả.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn trường xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2020) đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) gửi về Phòng Giáo dục đúng thời gian quy định./.                    

         

Nơi nhận:                                                         

- HT, PHT;

- Các đoàn thể trong đơn vị;

- Lưu: VT./.

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                       

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Thu Hồng