THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC

Lượt xem: 119

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thực hiện Công văn số 915/TB-SGDĐT ngày 27/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, như sau: 1. Tất cả trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp học phổ thông trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến khi UBND tỉnh có thông báo mới. 2. Thủ trưởng các trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau: - Hiệu trưởng giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng phụ huynh trẻ em, học sinh thời gian nghỉ học. Hướng dẫn học sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền như: trang Web của trường, Zalo, Facebook,…; - Thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19; đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phụ huynh khai hộ; đối với học sinh THCS, THPT tự khai báo theo hướng dẫn. - Tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra không đến nơi tụ tập đông người, không di chuyển đến địa phương đang có dịch bệnh; thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế về việc phòng, chống dịch bệnh; hạn chế đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. - Phân công trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ học và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các trường cần thực hiện tốt việc thiết lập Sổ nhật ký giáo viên với đầu đủ các nội dung: Thứ tự; thời gian (buổi, ngày); Họ tên người đến liên hệ (Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại); người tiếp xúc (họ và tên, chức vụ); nội dung liên hệ; ghi chú. - Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo Công văn số 752/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc tăng cường dạy học qua internet trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống bệnh Covid-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung văn bản này./. Nơi nhận: - Các trường trực thuộc (để thực hiện); - TP, PTP (để chỉ đạo); - Lưu: VT, TH (ô.Phát). TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Hạnh