KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục năm 2020

Lượt xem: 94

Căn cứ vào Kế hoạch số 201 /KH-PGDĐT ngày 03/03/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ V/v Kế hoạch ứng dụng công nghệ thong tin trong hoạt động giáo dục năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường mầm non Tuổi Thơ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau::

  1. Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học, công tác quản lý trong trường mầm non.

 Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên có sử dụng máy tính có kết nối mạng nội bộ, internet. Sử dựng thông thạo việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử.

Công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai trong nhà trường. Đảm bảo an toàn thông tin; triển khai giải pháp phòng, chống mã độc để bảo vệ cho 100% máy chủ.

  1. Nội dung
  2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan

Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 trọng tâm là: sử dụng hiệu quả các phần mềm giáo dục, quản lý cơ sở dữ liệu, đăng thông tin hoạt động và nội dung giáo dục lên Website của trường...

Sử dụng hiệu quả các hệ thống của huyện: quản lý văn bản và điều hành (ICT), hệ thống một cửa điện tử. Sử dụng hiệu quả các phần mềm đã được triển khai: phần mềm thi đua, khen thưởng; phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống sở dữ liệu giáo dục (csdl.moet.edu.vn), hệ thống quản lý giáo dục (qlgd.longan.edu.vn), ..

  1. 2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy học tập

Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trong việc ứng dụng CNTT để xây dựng giáo án điện tử, sử dụng hiệu quả các phần mềm như Kidsmart, Happykid trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

  1. 3. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

              Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

  1. 4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Có kế hoạch mua sắm, sữa chữa, nâng cấp đồng bộ máy tính, máy scan, hệ thống mạng (LAN, Internet) đảm bảo khối văn phòng, các phòng học đều được trang bị máy tính kết nối Internet.

  1. 5. Đào tạo nguồn nhân lực

Tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT.

Trên đây là kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT năm 2020 của trường mầm non Tuổi Thơ./.

Nơi nhận:

-   Tổ trưởng khối Lá, mầm chồi

-   Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG