QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem: 206

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
________                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                ___________________________________
                                                                    Số: 2626 /QĐ-UBND Long An, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

Trường học, cơ sở giáo dục

Vùng thành thị
(phường thuộc
thành phố, thị xã;
thị trấn thuộc huyện)

Vùng nông thôn
(các xã còn lại,
trừ xã đặc biệt
khó khăn)

I. Giáo dục mầm non
1. Nhà trẻ: 115 68
2. Mẫu giáo buổi: 68 36
3. Mẫu giáo bán trú:
- Lớp mầm 145 88
- Lớp chồi 125 73
- Lớp lá 104 62
4. Mẫu giáo 2 buổi/ngày 88 47


II. Giáo dục phổ thông
1. Trung học cơ sở: 68 36
2. Trung học phổ thông: 68 36
3. Giáo dục thường xuyên:
a) Hệ THCS 68 36
b) Hệ THPT 68 36


2. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập tại xã đặc biệt khó khăn: 32.000 đồng/tháng/học sinh.


3. Đối với giáo dục nghề nghiệp công lập
Mức thu học phí đối với trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở
giáo dục công lập chưa tự chủ đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư
như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên
Nhóm ngành, nghề Trung cấp Cao đẳng
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản 420 480
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục
thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 470 520
3. Y dược 520

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra
việc thực hiện; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về việc thu và sử dụng học
phí theo quy định.
Quyết định này được triển khai trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo;
phổ biến công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo
ở các trường học để nhân dân biết, thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính,
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Bộ Lao động - TB và XH (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, LTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN