Lượt xem: 114

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KHAI BÁO SỨC KHỎE ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 1089/UBND-VHXH ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ động phòng chống dịch Covid – 19, công văn số 1030/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc nhắc nhở việc khai báo sức khỏe để phòng, chống dịch Covid – 19; Qua kết quả thống kê tình hình thực hiện khai báo y tế của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Đức Huệ (đến ngày 5/4/2020), toàn huyện đạt tỷ lệ 97.46%, trong đó có rất nhiều trường đã thực hiện đạt 100%, tuy nhiên vẫn còn một vài đơn vị có tỷ lệ khai báo chưa đạt 100%. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiếp tục phát huy và khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ đã ban hành: - Công văn số 317/PGDĐT, ngày 27/3/2020 về việc phổ biến khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống Covid – 19; - Công văn số 319/TB-PGDĐT ngày 30/3/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, trẻ nghỉ học phòng chống Covid – 19; - Công văn số 344/PGDĐT, ngày 03/4/2020 về việc tăng cường khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI; 2. Tăng cường thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch Covid-19; đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm liên hệ, hướng dẫn phụ huynh khai hộ; đối với học sinh THCS, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh tự khai báo. Trường hợp, học sinh, phụ huynh không có điều kiện khai báo y tế tự nguyện cho học sinh trên ứng dụng NCOVI , Hiệu trưởng nhà trường giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ hoặc có thể thực hiện khai báo giúp. 3. Các trường thực hiện công tác khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, trẻ và học sinh của đơn vị đảm bảo đạt tỷ lệ 100%, thời gian hoàn thành đến hết ngày 10/4/2020. Lưu ý: Sau khi thực hiện khai báo thành công, hàng ngày, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, trẻ và học sinh cập nhật khai báo sức khỏe
UBND HUYỆN ĐỨC HUỆ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: / PGDĐT V/v tăng cường thực hiện khai báo sức khoẻ để phòng, chống dịch Covid-19
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Huệ, ngày tháng 4 năm 2020
trên ứng dụng NCOVI để theo dõi. 4. Các trường thực hiện cập nhật báo cáo kết quả khai báo y tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, trẻ em và học sinh của đơn vị hàng ngày trên Group Zalo các trường MN, TH, TH&THCS, THCS (Báo cáo cụ thể số liệu trẻ, học sinh thực hiện khai báo/ tổng số trẻ, học sinh của trường). Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các trường nghiêm túc triển khai và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện đúng theo yêu cầu./.

Nơi nhận: - Các trường trực thuộc (để thực hiện); - TP, PTP (để chỉ đạo); - Lưu: VT, TH (ô.Phát).
TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Hạnh